Публичните покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях

1.ПУБЛИЧНА ПОКАНА