Публична покана консултиране

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО КОНСУЛТИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЧРЕЗ ГРАЖДАНСКИ ПАНЕЛИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ, ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСКУСИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, РАБОТА С ФОКУС ГРУПИ, ПРОУЧВАНИЯ ЧРЕЗ ВЪПРОСНИЦИ, КРЪГЛИ МАСИ, СЕМИНАРИ И ИНИЦИАТИВИ ЗА КОМУНИКИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ /ДЕЙНОСТ 4 И ДЕЙНОСТ 5/“