СМР-ЛОПЯН

„Избор на изпълнител на СМР по проект „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе“

 


 

1. ДОКУМЕНТАЦИЯ

2. РАБОТЕН ПРОЕКТ


06.07.2014

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Oтносно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе“, открита с Решение № 5 от 09.05.2014 г. на Кмета на Община Етрополе и Обявление за поръчката, публикувани в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален идентификационен номер на поръчката 00099-2014-0003“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            Във връзка с провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе“, открита с Решение № 5 от 09.05.2014 г. на Кмета на Община Етрополе и Обявление за поръчката, публикувани в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален идентификационен номер на поръчката 00099-2014-0003“,

и на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето на ценовите предложения на участниците в горепосочената обществена поръчка ще се осъществи на 08.08.2014г. (петък) от 13:00 часа в зала № 312, сградата на Община Етрополе, на адрес: гр. Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1.

            На отварянето на ценовите предложения право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.


03.06.2014 г.

ДО

Всички закупили документация за участие

ОТНОСНО: Искане за предоставяне на разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе”

     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

     На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения по постъпили въпроси с вх. № РД-26-00-351/03.06.2014 г., във връзка с процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе”:

ВЪПРОС:

     Във връзка с участие в горецитираната процедура, бихме искали да ни отговорите на следните въпроси:

     1.В обявлението за поръчката в раздел III.2.2. на страница 10 има следните минимални изисквания за икономически възможности:

     1.1. В процедурата могат да участват лица, които за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, са реализирали общ оборот не по-малко от 12 000 000,00 лева (дванадесет милиона лева) без ДДС и оборот от СМР, сходни с предмета на поръчката не по-малко от 10 000 000,00 лева (десет милиона лева) без ДДС. Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбира строително-монтажни работи по рехабилитация и/и изграждане и/или реконструкция на водопроводна и/или канализационна мрежа и/или изграждане и/или ремонт и рехабилитация на пътни настилки.

     В документацията на стр. 26 има следните минимални изисквания за икономически възможности:

     1.1.1.В процедурата могат да участват лица, които за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, са реализирали общ оборот не по-малко от 10 000 000,00 лева (десет милиона лева).

     Моля уточнете на какви минимални изисквания за икономически възможности трябва да отговаря участник в процедурата?

     2.В Обявлението за обществената поръчка няма изискване за банково удостоверение, а в документацията на стр. 34 има следното изискване:

     4.16.5.Документи (банкова атестация и/или банково удостоверение и/или банково извлечение от сметка и/или др.), като документите следва да са издадени в рамките на не повече от 30 /тридесет/ дни преди датата на представяне на офертата на участника, които да удостоверяват наличието на собствени финансови средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия, или друга приемлива форма на разполагаеми средства в указания размер.

     Моля уточнете изисква ли се банково удостоверение и ако да, какъв да бъде неговия размер?

     3.В обявлението за поръчката има следните минимални изисквания за технически възможности по отношение на изпълнени договори:

     1.1.Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите договор/и/ за извършване на СМР, които следва да включват заедно и/или поотделно изпълнението на СМР по изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонт на ВиК мрежи и съоръжения минимум 8000 л. метра и изпълнението на СМР по изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонт на пътища минимум 35000 кв.метра.

     В документацията на стр. 27 има следните минимални изисквания за технически възможности по отношение на изпълнени договори:

     2.1.1.Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите договор/и/ за извършване на СМР, които следва да включват заедно и/или поотделно изпълнението на СМР по изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонт на ВиК мрежи и съоръжения минимум 7000 л. метра и изпълнението на СМР по изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонт на пътища минимум 30000 кв.метра и изпълнението на СМР по укрепване на поне едно свлачище.

     Моля уточнете на какви минимални изисквания за технически възможности трябва да отговаря участник в процедурата?

ОТГОВОР:

Поставеният въпрос е некоректен, тъй като разминавания в публикуваното обявление и предоставената документация за участие НЯМА.

Моля участникът /участниците да отбележат, че цитираните във въпроса изисквания по отношение на обявлението се съдържат в обявление по преписка номер 00099-2014-0003 от Регистъра на обществените поръчки към АОП публикувана на 09.05.2014 г., а по отношение на документацията са цитирани изисквания залегнали в документацията (на посочените страници) по поръчка преписка номер 00099-2014-0001 от Регистъра на обществените поръчки към АОП публикувана на 31.03.2014 г.

С уважение,

 

Венета Гергова

За кмет на Община Етрополе

/съгласно заповед № РД-15-221/27.05.2014 г./

 

Изготвил:

Ивелина Ботева /Старши експерт „ПИП”/