УПРАВЛЕНИЕ-ЛОПЯН

„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по управлението на проект: „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе“

 


 

01.12.2014 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Oтносно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по управлението на проект: „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе“, открита с Решение № 7 от 09.05.2014 г. на Кмета на Община Етрополе и Обявление за поръчката, публикувани в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален идентификационен номер на поръчката 00099-2014-0005

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

         Във връзка с провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по управлението на проект: „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе“, открита с Решение № 7 от 09.05.2014 г. на Кмета на Община Етрополе и Обявление за поръчката, публикувани в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален идентификационен номер на поръчката 00099-2014-0005,

и на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето на ценовите предложения на участниците в горепосочената обществена поръчка ще се осъществи на 04.12.2014г. (четвъртък) от 11:30 часа в зала № 312, сградата на Община Етрополе, на адрес: гр. Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1.

         На отварянето на ценовите предложения право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.


 27.05.2014 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

     

        На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения по постъпили въпроси с вх. № РД-26-00-336/26.05.2014 г. , във връзка с процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по управлението на проект: „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе”

 

ВЪПРОС 1:

 

       В раздел IIІ.2.3 Технически възможности от Обявлението за възлагане на обществената поръчка, Възложителят е записал следното изискване към Ръководител на екипа, а именно: „магистър по икономика, финанси, право или еквивалентна специалност или строителен инженер с опит в ръководенето и управлението на подобни проекти със стаж по специалността – минимум 5 години“.

 

Във връзка с това, моля да разясните дали изискването на Възложителя за опит в ръководенето и управлението на подобни проекти се отнася само за лице, което е строителен инженер или за всички изброени специалности?

 

Моля да поясните какви проекти ще приеме Възложителят за „подобни проекти“?

 

ОТГОВОР 1:

 

       Изискванията към ръководителя са посочени като три кумулативни условия а именно:

 

-         магистър по икономика, финанси, право или еквивалентна специалност или строителен инженер

 

-         с опит в ръководенето и управлението на подобни проекти

 

-         със стаж по специалността – минимум 5 години

 

тоест той трябва да отговаря и на трите едновременно.

 

       Изискването „с опит в ръководенето и управлението на подобни проекти“ е относимо към предложеното лице независимо от неговата професионална квалификация, тоест към всички специалности.

Възложителят ще приеме за „подобни проекти“ изпълнението на всякакви проекти, свързани с реализацията на строително-монтажни работи.

С уважение,

Венета Гергова

За кмет на Община Етрополе

/съгласно заповед № РД-15-221/27.05.2014 г./

 


 02.06.2014 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      

         На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения по постъпили въпроси с вх. № РД-26-00-344/30.05.2014 г., във връзка с процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по управлението на проект: „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе”

ВЪПРОС 1:

В документацията за участие в точка 1.1, на страница 19 сте указали, че обстоятелството се удостоверява сьс справка за приходите на участника от дейности, сходни с предмета на поръчката, за всяка една от последните три приключили финансови години (2011, 2012 и 2013 г.). На страница 25, в точка 4.16.1. сте указали, че ако участникът няма изготвени горецитираните съставни части на годишните финансови отчети за 2012 г., то същият представя справка за приходите от дейности, сходни с предмета на поръчката, подписана от представляващия участника и главния счетоводител.

Тъй като не е ясно по какъв критерий сте избрали 2012 г., моля да разясните дали в случая е извършена техническа грешка и дали става въпрос за 2013 г.

Тъй като има противоречие между двата текста в документацията, моля да разясните дали въпросната справка задължително се представя, както е описано на страница 19 или се представя, само ако не са изготвени ОПР и баланс за 2012 или 2013 г. (в зависимост от отговора на въпроса от предходния абзац).

Освен това моля да разясните, ако ви интересува само 2012 г. (или 2013 г.), защо въпросната справка се изисква за последните три приключили финансови години, а не само за годините, в които участникът е извършил нарушение на счетоводното законодателство, като не е изготвил годишен финансов отчет.

ОТГОВОР 1:

На страница 25, в точка 4.16.1. е допусната техническа грешка, и записът следва да се чете по отношение на 2013г.

Противоречие в записите няма, доколкото във връзка с чл.50, ал.2 от ЗОП, Възложителят е предоставил възможност на участници, които съгласно приложимото национално законодателство съставят годишните си финансови отчети на по-късен етап, да докажат реализирания от тях оборот с друг документ, който възложителят ще приеме за подходящ.

Както бе отговорено в предходните абзаци представянето на въпросната справка е алтернативна възможност на участници, които съгласно приложимото национално законодателство съставят годишните си финансови отчети за 2013г. на по-късен етап. Възложителят и/или неговият помощен орган – комисията за провеждане на процедурата нямат правомощия да изследват дали даден участник е извършил нарушение на счетоводното законодателство.

ВЪПРОС 2:

В документацията за участие в точка 2.2., на страница 20 сте посочили минимално изискване за експерт Икономист - магистър по икономика, финанси или еквивалентна специалност.

На същата страница и в същата точка сте изискали от всеки експерт декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и декларация за разположение за изпълнение на поръчката. На същата страница и в същата точка сте изискали от участника декларация, за това че се задължава да поеме на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка за лицата, установени в страни, с които РБългария има визов режим.

Моля да разясните:

Достатъчно ли е представеният от участника експерт да е магистър с квалификация „Икономист" и специалност „Счетоводна отчетност".

В Приложение № 20 - Автобиография, в последния абзац (т. 2) сте предвидили текст деклариращ разположение за изпълнение на поръчката. Моля да разясните, дали въпросният текст е достатъчен или трябва изрична декларация, както и дали декларациите за съгласие за предоставяне на лични данни и за разположение за изпълнение на поръчката да се изготвят в свободна форма, тъй като не сте предоставили образци.

Ако участник няма да ползва служители, установени в страни, с които РБългария има визов режим, трябва ли да подава декларация, за това, че се задължава да поеме на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа.

ОТГОВОР 2:

Да, достатъчно е представеният от участника експерт да е магистър с квалификация „Икономист" и специалност „Счетоводна отчетност".

В случай, че всеки от декларираните експерти предостави собственоръчно подписано Приложение № 20 - Автобиография, с включено в последния абзац така формулирания текст, ще е достатъчно по отношение на декларирането за разположение за изпълнение на поръчката.

Декларациите за съгласие за предоставяне на лични данни и за разположение за изпълнение на поръчката се изготвят в свободна форма.

Участниците, дори и при първоначално намерение да не се използват такива лица, трябва да подадат декларация, за това, че се задължава да поеме на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа, тъй като това е гаранция за възложителя, че ако впоследствие избраният изпълнител реши да привлече за изпълнение на поръчката лица, установени в страни, с които РБългария има визов режим, ще поеме на свой риск изискващите се по българското законодателство документи и разрешения.

ВЪПРОС 3:

В документацията за участие в точка 4.2., на страница 23 сте изискали списък надокументите, които съдържа офертата на участника.

Моля да разясните, дали този списък се изготвя в свободна форма, тъй като не сте предоставилиобразец.

ОТГОВОР 3:

Изискуемият списък на документите към офертата се изготвя в свободна форма, при което трябва да е отбелязана страницата/ите, на която/ито се намират съответните документи.

ВЪПРОС 4:

В документацията за участие в точка 4.6., на страница 24 сте изискали Регистрационни документи на участника - Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

Съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър: „Ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.“

В тази връзка моля да разясните достатъчно ли посочването на ЕИК в Приложение № 2„Административни сведения за участника".

ОТГОВОР 4:

Не, не е достатъчно посочването на ЕИК в Приложение № 2„Административни сведения за участника".

В случай, че реши да се възползва от разпоредбата на чл.23 от ЗТР, лицето (съответно едно от лицата) с функции на представляващ съгласно актуалната регистрация на участника, трябва да посочи в декларативна форма Единен идентификационен код, с който конкретното (представлявано от него) юридическо лице е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

ВЪПРОС 5:

В документацията за участие, РАЗДЕЛ VIII. Приложения, точка 8., е записано: Изчерпателното и коректно попълване на данните в приложените форми в списъка ще помогне при оценяването на предложението. Обръща се внимание на кандидатите, че непопълването или непредставянето на някои данни може до доведе до отстраняването им от откритата процедура като недопустими участници.


 
 

Ако в случая сте имали предвид други образци, освен приложенията, отнасящи се до техническото предложение и ценовото предложение, моля да обясните каква връзка имат критериите за подбор cпоказателите за оценка на офертата, още повече, че офертите се оценяват единствено въз основа на предложен срок за изготвяне на заявки и на предложена цена. В тази връзка моля изрично да укажете, кои данни и от кои образци ще помогнат при оценяване на предложението, както и на кое от двете предложения.

Съгласно чл. 68, ал. 8 от ЗОП, когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокол №1 до всички участници, а съгласно ал. 9 на същия член, участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. В тази връзка моля да обясните, непопълването или непредставянето на кои данни може до доведе до отстраняването на участник.

ОТГОВОР 5:

Всички участници следва да имат предвид, че посоченият текст е информативен с цел повишаване на вниманието на участниците при попълване на всички изискуеми образци.

Целеният краен резултат от работата на комисията е класиране на офертите, отговарящи на изискванията на възложителя и съответно избор на изпълнител съобразно утвърдената методика. В тази връзка работата на комисията е процес, който се състои от последователни действия и етапи, при което „оценяването“ в цитирания текст се изразява в цялостното разглеждане на дадена оферта до етап класиране, което означава проверка за съответствие с критериите за подбор, проверка на предложенията в плик №2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя, проверка за наличие на основанията по чл.70, ал.1 от ЗОП за предложенията в плик № 2, респективно Плик №3, включително оценяване (в тесния смисъл на думата) на предложенията съгласно утвърдената методика за оценка на офертите.

В тази връзка безспорно комисията е нормативно обвързана да изпълни задълженията си съгласно чл.68 ал.8-10 от ЗОП, при което в случай, че установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, с изпращането на протокола да осигури възможност в разписания срок на участниците да представят липсващите документи и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията. Като въпреки така предоставената възможност е допустимо да се случи непопълване и/или непредставяне на изискуеми данни и документи за доказване съответствието с критериите за подбор, а практически е невъзможно те да бъдат описани без разглеждане на конкретна оферта, в частност документите за подбор.

С тази цел Възложителят е засилил вниманието към изчерпателното и коректно попълване при представянето на всички изискуеми документи.

 

С уважение,

 

Венета Гергова

За кмет на Община Етрополе

/съгласно заповед № РД-15-221/27.05.2014 г./

Изготвил:

Ивелина Ботева /Старши експерт „ПИП”/