ОБЯВА

ОБЯВА

        Във връзка с провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност при изпълнението на „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе”,

Прочети още: ОБЯВА

ОБЯВА

О Б Я В А

 

            УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

            Във връзка с предстоящо обсъждане от Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5

Прочети още: ОБЯВА

СЪОБЩЕНИЯ ОТ ДИРЕКЦИЯ "УРТ"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

Община Етрополе, дирекция „УРТ” съобщава, че с решение № 252 от 18.12.2012г. на Общински съвет гр. Етрополе е одобрен Подробен  устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) на трасето на новата подземна линия  20kV за присъединяването на МВЕЦ „Малък Искър”, находяща се в ПИ № 000608, бивш стопански двор, землище гр. Етрополе към съществуващ далекопровод 20 kV „Равна”.

Прочети още: СЪОБЩЕНИЯ ОТ ДИРЕКЦИЯ "УРТ"

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

Прочети още: ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

С Ъ О Б Щ А В А,

Прочети още: ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

Прочети още: ОБЯВЛЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 03-2/14.02.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 03/14.02.2013г.

Прочети още: СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 06-2/14.02.2013г.

 

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 06/14.02.2013г. на ЕТ „ЕМ-ЕМ-Марин Маринов”

Прочети още: СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 05-2/14.02.2013г.

 

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 05/14.02.2013г. на ЕТ „ЕМ-ЕМ-Марин Маринов”

Прочети още: СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 04-2/14.02.2013г.

 

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 04/14.02.2013г. на ЕТ „ЕМ-ЕМ-Марин Маринов”

Прочети още: СЪОБЩЕНИЕ

Подкатегории