О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е

 С Ъ О Б Щ А В А,

 

че с решение № 32 от 22.03.2013г. /протокол № 3/ на Общински съвет гр. Етрополе е разрешено изработването на ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура във връзка с определяне трасе за линеен обект „Оптична кабелна мрежа за пренос на данни” - тип подземна, извън границите на урбанизираните територии на община Етрополе.

 

(Публикувано на 08 април 2013г.)

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УРТ”:

 

                                                                       /инж. М. Петрова/

  

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 10/04.04.2013г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 10/03.04.2013г. на “ВАС ВАЛД” ЕООД, представлявано от Цветолюб Василев Цветков за строеж на “Лека ограда” по границите на поземлен имот № 203009, м. “Върбака”, землище на гр. Етрополе.

Разрешението за строеж и приложението към него е изложено в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните лица всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионална дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

/публикувано на 03.04.2013г./                       ст.спец. “РПиОД

СЪОБЩЕНИЕ

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 02-4/24.01.2013г.

 Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 02/23.01.2013г.

Прочети още: СЪОБЩЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

    

                    О Б Я В Л Е Н И Е

 

                                    О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

 

       На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

 

                             С Ъ О Б Щ А В А ,

 

че със заповед № РД-15-457/28.08.2013г. на Кмета на общината е разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПЗ /план за застрояване/ за УПИ /парцел/ IX – 1972 в кв. 91 по плана на ЦГЧ на гр.Етрополе.

 

(Публикувано на 30 август 2013г.)

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УРТ”:

 

                                                                /инж. М. Петрова/

 

О Б Я В А

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

О Б Я В А

 

         УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

         Във връзка с предстоящо обсъждане от Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представям на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРЕЗ 2013 година:

            І. В Раздел ІІ. Имоти – общинска собственост, предвидени за отдаване под наем, към точка 1. Отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост, се добавят:

„1.20. Помещение за ученически бюфет с площ от 26 кв.м., находящ се на първия етаж от триетажната сграда на СОУ „Христо Ясенов” /Централен корпус/, кв. 50 по подробния устройствен план на гр. Етрополе.

1.21. Недвижим имот в размер на 1 кв.м., представляващ част от коридор находящ се на втория етаж от триетажната сграда на СОУ „Христо Ясенов” /Централен корпус/, кв. 50 по ПУП на гр. Етрополе, за поставяне на кафе-автомат.

1.22. Плувни басейни с площи съответно: голям – 325 кв.м. и малък – 39 кв.м. и съблекални - 10 бр. с площ от 53 кв.м., помещение с душове и предверие - 27.84 кв.м. и санитарен възел от 6.89 кв.м..находящи се на втория етаж от триетажната сграда - Физкултурен салон, кв. 50 по ПУП на гр. Етрополе.”

ІІ. В Раздел ІV. Имоти – частна общинска собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещни права па реда на чл. 37 и чл. 38 от ЗОС, се включва:

         „1. Учредяване право на пристрояване с разгъната застроена площ 64 кв.м. към съществуваща двуетажна жилищна сграда, построена върху УПИ V – 1697, кв. 169 по ПУП на гр. Етрополе.”

ІІІ. В Раздел V. Имоти, които Община Етрополе ще придобие в собственост и способите за придобиването им към точка 2. Принудително отчуждаване на недвижими имоти собственост на физически и юридически лица, се добавят нови точки, както следва:

„2.4. Реална част в размер на 91 кв.м. от имот с пл. № 1560, кв. 228 по ПУП на град Етрополе;

2.5. Реална част в размер на 199 кв.м. от имот с пл. № 1563, кв. 228 по ПУП на град Етрополе;”

         ВЕНЕТА ГЕРГОВА

         За Кмет на Община Етрополе

         /съгласно заповед № РД-15-442/23.08.2013 г./

СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

На основание чл.128, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на територията

 С Ъ О Б Щ А В А,

         че е изготвен проект за изменение на действащия застроителен план на ЦГЧ на гр. Етрополе в частта на кръстовището на бул. “Георги Антонов” и ул. “Георги Димитров” – удължаване зоната на паркиране по бул. “Георги Антонов”, над реката и създаване на допълнителни 10 паркоместа.

Прочети още: СЪОБЩЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

 С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-121/22.03.2013 г. на Кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване, чрез възлагане от собственика на проект за изменение на действащия ПУП- План за регулация и План за застрояване за частта от имот пл. № 371, включваща се в УПИ ХV-“Парк”, кв. 43 по плана на с. Бойковец, Община Етрополе.

инж. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ

 Кмет на Община Етрополе

(публикувано на 26.03.2013г.)

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА, ЧЕ ЗАПОЧВА ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНО ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ 11.03.2013 ГОД. ДО 15.04.2013 ГОД.ИНЖ. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Етрополе

СЪОБЩЕНИЕ

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 08-3/07.03.2013г.

 

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 08/07.03.2013г. на „РОСБУЛ АРМ” ЕООД и „ИНЕА”ЕООД за извършване на строителство на строеж:”Преустройство и смяна предназначението на магазин № 3/видеотека/ в магазин за оръжие и боеприпаси” с местонахождение УПИ V, кв. 73 по подробния устройствен план на гр.Етрополе.

Разрешението за строеж и приложението към него е изложено в Общинска администрация гр.Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8,00 до 17,00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

/публикувано на 07.03.2013г/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за промяна на Общинска транспортна схема

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за  промяна  на

Общинска транспортна схема, считано от 21. 01. 2013г.

 Община Етрополе съобщава на всички граждани, че във връзка с приемане на нова транспортна схема, разписанието на автобусните линии се променя както следва:

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е за промяна на Общинска транспортна схема

Подкатегории