ЗАПОВЕД

О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е

З А П О В Е Д

РД-15-171/15.04.2013 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в изпълнение на Решение № 25/22.03.2013 г., /Протокол № 3/ на Общински съвет Етрополе,

Прочети още: ЗАПОВЕД

З А П О В Е Д

О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е

З А П О В Е Д

№ РД-15-173/15.04.2013 г.

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и в изпълнение на Решение № 27/22.03.2013 г. /Протокол № 3/ на Общински съвет Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д

ЗАПОВЕД

О Б Щ И Н А Е Т Р О П О Л Е

З А П О В Е Д

№ РД-15-172/15.04.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и в изпълнение на Решение № 28/22.03.2013 г. /Протокол № 3/ на Общински съвет Етрополе,

Прочети още: ЗАПОВЕД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 11-2/11.04.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 11/10.04.2013г. на Димитър Данчев Василев за извършване на строителство на строеж:”Еднофамилна, едноетажна дървена жилищна сграда” с местонахождение УПИ ХІ-552, кв. 194 по подробния устройствен план на гр.Етрополе.

Разрешението за строеж и приложението към него е изложено в Общинска администрация гр.Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8,00 до 17,00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

/публикувано на 11.04.2013г/

Ст.специолист „Г и А”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО КУ – ТРЕСКА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО  КУ – ТРЕСКА ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

През последното десетилетие в Софийска област се развиха 2 епидемии от Ку – треска: в Етрополска община и в Ботевградска община.

Заболяванията протичат с картина на атипична пневмония, като най-честите симптоми са остро начало, повишаване на телесната температура до 39-40 С, с изразено втрисане, отпадналост, болки в мускулите и ставите. При рентгенологично изследване се установяват данни за засягане на белия дроб.

Основен източник на инфекция за човека са домашните животни /главно овце и кози/, които боледуват безсимптомно. Причинителят се настанява трайно в пикочо-половата система на инфектираните животни. Отделя се най-масово по време на раждания и особено при аборти с изхвърлените плодове, плодни обвивки и течности, както и с млякото. Активирането на инфекцията се наблюдава през зимно-пролетния сезон, съпътстващ с агнилния период на овцете и козите.

Човек се заразява най-често по инхалаторен път. Контаминираните животински плодове, плодни обвивки и течности могат да се аеролизират при определени условия в оборите. При сухо и ветровито време заразни аерозоли могат да бъдат отнети на километри разстояние. Не са изключени и други пътища – алиментарен, контактен и по-рядко трансмисивен /при ухапване от кърлежи/.

Най-често се появяват случаи на Ку – треска през м. април и май, което налага да напомним на гражданите за опасността от нея.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-162/10.04.2013г. на Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и създаване на План за застрояване за УПИ ХХVІ-281, кв. 29 по плана на с. Лопян, Община Етрополе.

       

РОСИЦА ХРИСТОВА:

За Кмет на Община Етрополе,

съгласно заповед за заместване № РД-15-159/09.04.2013 г.

(публикувано на 11.04.2013г.)

Министерството на отбраната на Република България

bg army logo1

Министерството на отбраната на Република България, чрез структурите на Централно военно окръжие и Военномедицинска академия, удължава сроковете на кампанията за набиране на кандидати за служба в доброволния резерв за военните формирования на видовете въоръжени силив изпълнение на заповед № ОХ-889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната, изменена и допълнена с МЗ № ОХ-193/08.03.2013 г. и МЗ № ОХ-232/25.03.2013 г., както следва:

Прочети още: Министерството на отбраната на Република България

ОБЯВА

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 Във връзка с предстоящо обсъждане от Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представям на вниманието Ви

Прочети още: ОБЯВА

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е

 С Ъ О Б Щ А В А,

 

че със заповед № РД-15-157/05.04.2013г. на Кмета на общината е разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПР /план за регулация/ и изработване на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за частта от ПИ № 2а, попадаща в терен за озеленяване, кв. 9 по плана на в.з. Язовира, общ.Етрополе.

(Публикувано на 08 април 2013г.)

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УРТ”:

                                                                       /инж. М. Петрова/

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е

 С Ъ О Б Щ А В А,

 

че със заповед № РД-15-145/03.04.2013г. на Кмета на общината е разрешено изработването на проект за изменение на действащ ПУП-ПЗ за ПИ № 000598, одобрен със заповед № РД-15-061/09.02.2012г. на Кмета на Общината като част от КПИИ с отреждане „За производствени и складови нужди - производство на електро и топлоенергия от възобновяеми енергийни източници”.

(Публикувано на 08 април 2013г.)

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УРТ”:

                                                                       /инж. М. Петрова/

Подкатегории