С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 15-3/09.05.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 15/08.05.2013г. на Цана Маринова Иванова за извършване на строителство на строеж:”Лека ограда” с местонахождение ПИ 228021, землище Ямна, общ. Етрополе.

Разрешението за строеж и приложението към него е изложено в Общинска администрация гр.Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8,00 до 17,00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

/публикувано на 09.05.2013г/

Ст.специолист „Г и А”

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, с цел добив на продукция от обработваемите селскостопански земи, правилното протичане на вегетационните процеси и предстоящото рекултивиране на естествените ливади

Н А Р Е Ж Д А М:

Прочети още: З А П О В Е Д

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-215/07.05.2013г. на Кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП - План за застрояване за УПИ ХІ-“За производство на прахообразни и таблетирани продукти”, кв. 222 по плана на гр. Етрополе.

        

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

РОСИЦА ХРИСТОВА

За Кмет на Община Етрополе

/съгласно заповед за заместване № РД-15-176/15.04.2013 г/.

(публикувано на 07.05.2013г.)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Б Щ И Н А Е Т Р О П О Л Е

Община Етрополе, дирекция „УРТ”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, при условията на чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на Стамен Нинов Стаменов-с последен известен адрес: гр. София, район Слатина, ул. ”Калиманци” № 35, вх. В, ет. 8, ап. 45, заинтересувано лице, по смисъла на чл. 131, ал. 1, във вр. с чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, че със заповед № РД-15-151/05.04.2013 г. на Кмета на Общината е одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за УПИ /парцел/ VІІ1 в кв. 6 по плана на в.з. Язовира.

Проектът с издадената заповед е изложен в Общинската администрация, в Дирекция „УРТ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

         На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет)дневен срок от поставяне и публикуване на съобщението, заинтересуваното лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, има право да подаде писмено възражение по проекта, чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.

 

     (публикувано на 24.04.2013г.)                 Ст.специалист „РПиОД”

   

 

О Б Я В А

О Б Я В А

            УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящо обсъждане от Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представям на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРЕЗ 2013 година:

Прочети още: О Б Я В А

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 14-2/18.04.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 14/18.04.2013г. на Иван Недялков Иванов за извършване на строителство на строеж:”Плътна ограда” с местонахождение УПИ ХХІ-374, кв. 56 по подробния устройствен план на гр. Етрополе.

Разрешението за строеж и приложението към него е изложено в Общинска администрация гр.Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8,00 до 17,00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

/публикувано на 18.04.2013г/

Ст.специолист „Г и А”

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

№ РД-15-187/18.04.2013г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.108, ал.1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.14, ал.7от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.2 от Наредба № 5на ОбС - Етрополе и в изпълнение на Решение № 29 от 22.03.2013 г. (Протокол № 3) на Общински съвет Етрополе,

Прочети още: ЗАПОВЕД

С ЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 13-5/18.04.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 13/18.04.2013г. на Цветан Цветков Йотов, Цветелина Цветанова Бончева, Цветан Николаев Цветков и Ивайло Николаев Цветков за извършване на строителство на строеж:”Плътна ограда, ажурна ограда и второстепенна постройка на допълващо застрояване” с местонахождение УПИ ІV-1606, кв. 21 по подробния устройствен план на гр. Етрополе.

Разрешението за строеж и приложението към него е изложено в Общинска администрация гр.Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8,00 до 17,00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

/публикувано на 18.04.2013г/

Ст.специолист „Г и А”

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 12-2/18.04.2013г

 

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 12/18.04.2013г. на Стойко Михалев Пеев за извършване на строителство на строеж:”Жилищна сграда” с местонахождение ПИ 000879, м.”Квартал 21-29” землище Бойковец общ.Етрополе.

Прочети още: СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД

О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е

З А П О В Е Д

РД-15-170/15.04.2013 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в изпълнение на Решение № 24/22.03.2013 г., /Протокол № 3/ на Общински съвет Етрополе,

Прочети още: ЗАПОВЕД

Подкатегории