С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 21-4

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 21-4/06.06.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 21/04.06.2013г. на Цветана Цачева Вълова, Васил Цветанов Василев и Иван Цветанов Василев за извършване на строителство на строеж:”Еднофамилна жилищна сграда” с местонахождение УПИ ХV-349 в кв. 5 по подробния устройствен план на с.Лопян, общ.Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 21-4

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Етрополе, Дирекция “УРТ” съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията,   с Р Е Ш Е Н И Е № 70 от 23.04.2013г., Общинският съвет - гр. Етрополе е одобрил изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 067029, намиращ се в м. “Равнището”, землището на гр. Етрополе, с цел промяна предназначението на земеделската земя „За социални дейности” при следните условия:

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 19-2

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 19-2/30.05.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 19/30.05.2013г. на Димитър Благоев Димитров за извършване на строителство на строеж:”Лятна Кухня” с местонахождение УПИ VІ-839 в кв. 196 по подробния устройствен план на гр.Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 19-2

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 18-3

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 18-3/30.05.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 18/29.05.2013г. на Цветомир Иванов Цеков и Валерия Маргаритова Цекова за извършване на строителство на строеж:”Пристройка на жилищна сграда и допълващи стопански пристройки” с местонахождение УПИ V-368 в кв. 56 по подробния устройствен план на гр.Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 18-3

Отваряне ценови оферти

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ - ОБЛАСТ СОФИЙСКА

гр. Етрополе, пл. “Девети септември” № 1, тел. 0720/68209, факс 65011;

е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

        

Уведомяваме Ви, че на 05.06.2013г. от 13.00 часа в зала № 312 (трети етаж) в Административната сграда на Община Етрополе ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в процедура с предмет:

"Събиране, извозване на твърди битови отпадъци и почистване на териториите за обществено ползване в Община Етрополе", открита с Решение 8 от 11.04.2013 г. на кмета на община Етрополе и номер в РОП на АОП - 00099-2013-0005.

     При отварянето имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 20-3

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 20-3/30.05.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 20/30.05.2013г. на Александър Христов Попов и Гергана Николаева Попова за извършване на строителство на строеж:”Жилищна сграда” и „Лека ограда” с местонахождение УПИ ІХ-255 в кв. 10 по подробния устройствен план на с.Ямна, общ.Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 20-3

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 17-2/29.05.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 17/29.05.2013г. на „ЧИВА” ООД представляван от Здравко Георгиев Чинов за извършване на строителство на строеж:”Среднонапорна деривационна МВЕЦ „Малък Искър” - подобект „Външно ел.захранване” с местонахождение ПИ 000653,000609,000656 и 209042, землище Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ - ОБЛАСТ СОФИЙСКА

гр. Етрополе”, пл.”Девети септември” №1; тел.0720-68222; факс 0720-65011;

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


СЪОБЩЕНИЕ

            Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор проектант за изготвяне на работен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на Обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Етрополе”, открита с Решение № 03/05.03.2013г. на Кмета на Община Етрополе.

Прочети още: СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 16-2/23.05.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 16/23.05.2013г. на ЕТ”АДЕЛИНА РАКОВСКА-ЛОПЯН ТУР” представляван от Аделина Ивайлова Раковска за извършване на строителство на строеж:”Къща за гости” с местонахождение УПИ ХХVІ-281, в кв. 29 по плана на с.Лопян, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме ви, че датата на публичното заседание на комисията за отваряне на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Събиране, извозване на твърди битови отпадъци и почистване на териториите за обществено ползване в Община Етрополе", открита с Решение 8 от 11.04.2013 г. на кмета на община Етрополе и номер в РОП на АОП - 00099-2013-0005 е променена като публичното заседание на комисията ще бъде проведено на 27.05.2013 г. от 11:00 часа, на посоченото в обявлението място.

Подкатегории