СЪОБЩЕНИЕ

На 02.07.2013г. (вторник) от 11.00 часа в зала № 201 (втори етаж) в Административната сграда на Община Етрополе ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в процедура с предмет:

„Доставка, монтаж и пускане в действие на медицинска апаратура по обособени позиции за нуждите на „МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев” Етрополе” ЕООД – гр. Етрополе, залегнали в проект на Община Етрополе по ОП „Регионално развитие” «Обновяване и оборудване на “МБАЛ „Проф. Д-р Ал. Герчев» Етрополе» ЕООД гр. Етрополе .

При отварянето право имат да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 24-3

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 24-3/20.06.2013г.

Общинска администрация-гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 25/17.06.2013г. на БТК АД за строеж: "Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на "БТК" АД- SO 1998 LOPYAN" в УПИ V-22, кв. 6 по плана на в.з. Лопян, община Етрополе.
Разрешението за строеж и приложението към него е изложено в Общинска администрация гр.Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8,00 до 17,00 ч.
На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

/публикувано на 20.06.2013г/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка предстоящата Черешова задушница на 22.06.2013 година ., приканваме гражданите на Етрополска община да почистят гробовете на своите близки в Стария и Новия гробищен парк да съберат и поставят на определените места отпадъците.

                 Общината и общинската фирма „Мир” ще организира извозването на отпадъците и почистване на зелените площи, алеите и пътеките в гробищните паркове.

ИНЖ.БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ:

З А П О В Е Д № РД-15-292

О Б Щ И Н А Е Т Р О П О Л Е

З А П О В Е Д

№ РД-15-292/07.06.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и в изпълнение на Решение № 79/28.05.2013 г./Протокол № 5/ на Общински съвет Етрополе,

Н А Р Е Ж Д А М:

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-292

З А П О В Е Д № РД-15-291

О Б Щ И Н А Е Т Р О П О Л Е

З А П О В Е Д

№ РД-15-291/07.06.2013 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и в изпълнение на Решение № 80/28.05.2013 г. /Протокол № 5/ на Общински съвет Етрополе,

Н А Р Е Ж Д А М:

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-291

З А П О В Е Д № РД-15-289

О Б Щ И Н А Е Т Р О П О Л Е

З А П О В Е Д

РД-15-289/07.06.2013 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в изпълнение на Решения № 24/22.03.2013 г., /Протокол № 3/ и № 78/ 28.05.2013 г. /Протокол № 5/ на Общински съвет Етрополе,

Н А Р Е Ж Д А М:

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-289

З А П О В Е Д № РД-15-290

О Б Щ И Н А Е Т Р О П О Л Е

З А П О В Е Д

№ РД-15-290/07.06.2013г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в изпълнение на Решение № 84/28.05.2013 г., /Протокол № 5/ на Общински съвет Етрополе,

Н А Р Е Ж Д А М:

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-290

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 24-2

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 24-2/13.06.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 24/13.06.2013г. на Община Етрополе за извършване на строителство на строеж:”Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр.Етрополе”. Обособена позиция 2: „Проектиране, строителство и авторски надзор/инженеринг/ на водопроводна и канализационна мрежа на гр.Етрополе” с местонахождение гр.Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 24-2

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 23-2

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 23-2/12.06.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 23/12.06.2013г. на Пламен Емилов Петков за извършване на строителство на строеж:”Жилищна сграда” с местонахождение УПИ ІІ-4 в кв. 1 по подробния устройствен план на с.Бойковец, общ.Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 23-2

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 22-3

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 22-3/12.06.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 22/12.06.2013г. на Община Етрополе и ЧЕЗ Разпределение България АД за извършване на строителство на строеж:”Външно ел.захранване на „Офис сграда с магазини за промишлени стоки и кафе-аперитив” с местонахождение УПИ Х в кв. 84 по подробния устройствен план на гр.Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 22-3

Подкатегории