Обява за модератор за с. Лопян

Обява за

Позиция /Работно място/ към Център за развитие на общността – филиал Етрополе

Център „Амалипе” обявява конкурс за свободно работно място на длъжността „Модератор в общността”, към Център за развитие на общността, град Етрополе с изнесено работно място в село Лопян. 

Прочети още: Обява за модератор за с. Лопян

Обява за модератор за с. Малки Искър

Обява за

Позиция /Работно място/ към Център за развитие на общността – филиал Етрополе

Център „Амалипе” обявява конкурс за свободно работно място на длъжността „Модератор в общността”, към Център за развитие на общността, град Етрополе с изнесено работно място в село Малки Искър. 

Прочети още: Обява за модератор за с. Малки Искър

СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А Е Т Р О П О Л Е

Дирекция “УРТ”

На основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал. 1 от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК

С Ъ О Б Щ А В А

На Ангелина Стаменова Сотирова - с последен известен адрес: гр. София, район Средец, ул. “Струмица” № 1, вх. А, ет. 3, ап. 5, заинтересувано лице по смисъла на чл.131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, че е изготвен проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ ХLІ- 156, кв.19 по плана на с. Лъга, Община Етрополе. Проектът е изложен в Общинската администрация, в Дирекция „УРТ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните лица всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

            На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14(четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщениетои публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните имат право да подадат писмени възражения и предложения по проекта до Общинската администрация гр.Етрополе.

   (публикувано на 15.07.2013г.)

                                             Ст. специалист „РПиОД”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 30-3

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 30-3/11.07.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 30/11.07.2013г. на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД за извършване на строителство на строеж:”Стълбовен трафопост” с местонахождение сервитутна зона на въздушен електропоровод 20KV „Лъга” в ПИ212017 землище гр.Етрополе.

Разрешението за строеж и приложението към него е изложено в Общинска администрация гр.Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8,00 до 17,00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

/публикувано на 11.07.2013г/

Ст.специолист „Г и А”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 29-2

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 29-2/11.07.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 29/11.07.2013г. на Веселка Николаева Николова-Петровска за извършване на строителство на строеж:”Плътна ограда” с местонахождение УПИ VІ-359, кв. 29 по подробния устройствен план на гр.Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 29-2

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 28-2

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 28-2/11.07.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 28/10.07.2013г. на Васи4л Николов Иванов за извършване на строителство на строеж:”Лятна кухня с помещение за инвентар” с местонахождение УПИ VІ-1251, гр.Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 28-2

О Б Я В А

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящо обсъждане от Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представям на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРЕЗ 2013 година:

Прочети още: О Б Я В А

ОБЯВА

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-325/28.06.2013г. на Кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на действащия ПУП- План за регулация на УПИ І-“ДАП”, кв. 137 по плана на гр. Етрополе.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

        

инж. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община Етрополе

(публикувано на 01.07.2013г.)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                        

Община Етрополе, Дирекция “УРТ” съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 59, ал.1 и чл. 60 от Закона за устройство на територията, с Р Е Ш Е Н И Е № 85 от 28.05.2013г., Общинският съвет - гр. Етрополе е одобрил подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 331011, намиращ се в м. “Калта”, землището на с. Бойковец, община Етрополе, с цел промяна предназначението на земеделската земя „За жилищно строителство” при следните условия:

     ниско застрояване, свободно разположено в устройствена зона от разновидност “Жм” (жилищно устройствена зона с малка височина), със следните устройствени показатели:

плътност на застрояване (Пзастр) - макс. 60%, интензивност на застрояване (Кинт) - макс 1.2 и минимална озеленена площ - 40%, съгласно приетата графична част на проектната документация.

   На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” (ДВ, бр. 56/28.06.2013 г.), решението подлежи на обжалване чрез Община Етрополе до Административен съд – София област.

                                       Директор Дирекция “УРТ”

                                               инж. М. Петрова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                        

Община Етрополе, Дирекция “УРТ” съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 59, ал.1 и чл. 60 от Закона за устройство на територията, с Р Е Ш Е Н И Е № 85 от 28.05.2013г., Общинският съвет - гр. Етрополе е одобрил подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 331011, намиращ се в м. “Калта”, землището на с. Бойковец, община Етрополе, с цел промяна предназначението на земеделската земя „За жилищно строителство” при следните условия:

     ниско застрояване, свободно разположено в устройствена зона от разновидност “Жм” (жилищно устройствена зона с малка височина), със следните устройствени показатели:

плътност на застрояване (Пзастр) - макс. 60%, интензивност на застрояване (Кинт) - макс 1.2 и минимална озеленена площ - 40%, съгласно приетата графична част на проектната документация.

   На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” (ДВ, бр. 56/28.06.2013 г.), решението подлежи на обжалване чрез Община Етрополе до Административен съд – София област.

                                       Директор Дирекция “УРТ”

                                               инж. М. Петрова

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-323/26.06.2013 г. на Кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване, чрез възлагане от собственика на проект за изменение на действащия ПУП-План за регулация за УПИ ХІІ-213, кв. 43 по плана на с. Бойковец. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

        

инж. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ:

Кмет на Община Етрополе,

(публикувано на 28.06.2013г.)

Подкатегории