С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 36-4

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 36-4/08.08.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 36/08.08.2013г. на Веселка Христова Петкова, Пена Димитрова Георгиева и Марина Георгиева Кръстева за извършване на строителство на строеж:”Навес за съхранение на отоплителен материал” с местонахождение УПИ ХІ-593 в кв. 68 по подробния устройствен план на гр.Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 36-4

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 35-4

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 35-4/08.08.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 35/08.08.2013г. на Веселка Христова Петкова, Пена Димитрова Георгиева и Марина Георгиева Кръстева за извършване на строителство на строеж:”Плътна ограда” с местонахождение УПИ ХІ-593 в кв. 68 по подробния устройствен план на гр.Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 35-4

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 34-4

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 34-4/08.08.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 34/08.08.2013г. на Петко Петков Цолов, Петко Петков Петков и Веселка Христова Петкова за извършване на строителство на строеж:”Навес за съхранение на отоплителен материал” с местонахождение УПИ І-588,591 в кв. 68 по подробния устройствен план на гр.Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 34-4

З А П О В Е Д № РД-15-387

З А П О В Е Д

№ РД-15-387/22.07.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и в изпълнение на Решение № 248/18.12.2012 г. /Протокол № 22/ и Решение № 104/24.06.2013 г. /Протокол № 7/ на Общински съвет Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-387

ЗАПОВЕД

zapov01

ЗАПОВЕД № РД-15-372

З А П О В Е Д

№ РД-15-372/16.07.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.108, ал.1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.14, ал.1, ал.2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредба № 5на ОбС - Етрополе и в изпълнение на Решение № 93 от 24.06.2013 г. (Протокол № 7) на Общински съвет Етрополе,

Прочети още: ЗАПОВЕД № РД-15-372

ЗАПОВЕД № РД-15-371

З А П О В Е Д

№ РД-15-371/16.07.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.108, ал.1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.14, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредба № 5на ОбС - Етрополе и в изпълнение на Решение № 94 от 24.06.2013 г. (Протокол № 7) на Общински съвет Етрополе,

Прочети още: ЗАПОВЕД № РД-15-371

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 32-3

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 32-3/25.07.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 32/25.07.2013г. на Валентин Тодоров Петков и Надежда Василева Петкова за извършване на строителство на строеж:”Плътна ограда” с местонахождение УПИ VІ-145 в кв. 22 по подробния устройствен план на с.Брусен общ.Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 32-3

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 31-2

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 31-2/25.07.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 31/25.07.2013г. на Неда Тодорова Кънчева за извършване на строителство на строеж:”Плътна ограда” с местонахождение УПИ VІІ-145 в кв. 22 по подробния устройствен план на с.Брусен общ.Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 31-2

СЪОБЩЕНИЕ

ku4e

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме жителите на община Етрополе, че през месец август ще се проведе акция от служители към Общински инспекторат. Акцията ще бъде във връзка с извършването на регистрация на кучета.

Прочети още: СЪОБЩЕНИЕ

Подкатегории