О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А Е Т Р О П О Л Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

С Ъ О Б Щ А В А ,

 че със заповед № РД-15-432/21.08.2013г. на Кмета на общината е разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПР /план за регулация/ за УПИ /парцел/ IV – „Жил.комплекс” в кв. 131 по плана на гр.Етрополе.

(Публикувано на 21 август 2013г.)

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УРТ”:

                                                                 /инж. М. Петрова/

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

 С Ъ О Б Щ А В А ,

 че със заповед № РД-15-433/21.08.2013г. на Кмета на общината е разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПР /план за регулация/ за част от ПИ № 221, попадащ УПИ /парцел/ ХIX – „За обществен отдих” в кв. 31 по плана на с. Брусен, общ.Етрополе.

(Публикувано на 21 август 2013г.)

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УРТ”:

                                                                       /инж. М. Петрова/

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А Е Т Р О П О Л Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

С Ъ О Б Щ А В А,

 

че със заповед № РД-15-425/16.08.2013г. на Кмета на общината е разрешено изработването на проект за ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за НИ № 641.9 и № 641.10 по плана на новообразуваните имоти на м. „Баш Самоков”, землище гр. Етрополе.

(Публикувано на 16 август 2013г.)

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УРТ”:

   /инж. М. Петрова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 38-2

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 38-2/16.08.2013г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 38/15.08.2013г. на ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД за строеж: “Сградно водопроводно отклонение и дренажи за “Комбинирана сграда-хотел, магазини, банка, офиси и друго обществено обслужване” находяща се в УПИ ІV, кв. 73, гр. Етрополе.

Разрешението за строеж и приложението към него е изложено в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8,00 до 17,00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

                                            

   Ст. специалист “РПиОД”

                                       

/публикувано на 16.08.2013г/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 37-3

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 37-3/16.08.2013г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 37/15.08.2013г. на Община Етрополе за строеж: І етап-“Уличен канал ø 315 РЕ” по ул. “Кирил и Методий” от о.т. 262 до СКО за УПИ ІV, кв. 73; ІІ етап “Реконструкция на уличен канал ø 300 РЕ(Б)” по ул. “Иван Вазов” от о.т. 173 до о.т. 262, част от уличната мрежа на гр. Етрополе”.

Разрешението за строеж и приложението към него е изложено в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8,00 до 17,00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

                              

Ст. специалист “РПиОД”

                                        

/публикувано на 16.08.2013г

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А Е Т Р О П О Л Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

С Ъ О Б Щ А В А,

че с решение № 119 от 30.07.2013г. /протокол № 8/ на Общински съвет гр. Етрополе е разрешено изработването на ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на електропровод 20kVот ПСОВ гр. Етрополе, находяща се в имот № 000019, м. „Равнището” до съществуващ електропровод 20kV„Лъга” и преминаващ през общински имот № 211008-ливада, м. Равнището” по КВС на землището на гр. Етрополе.

(Публикувано на 16 август 2013г.)

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УРТ”:

                                                                  /инж. М. Петрова

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-414/09.08.2013 г. на Кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 124а от ЗУТ за изработване на проект за ПУП- План за застрояване за имот № 642.24 от плана на новообразуваните имоти на селищно образувание за м. “Баш Самоков”, землище на гр. Етрополе.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

        

ВЕНЕТА ГЕРГОВА

За Кмет на Община Етрополе

/съгласно заповед за заместване № РД-15-385/19.07.2013 г./

(публикувано на 13.08.2013г.)

З А П О В Е Д № РД-15-389

З А П О В Е Д

№ РД-15-389/22.07.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и в изпълнение на Решение № 91/24.06.2013 г. /Протокол № 7/ на Общински съвет Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-389

З А П О В Е Д № РД-15-388

З А П О В Е Д

№ РД-15-388/22.07.2013 г.

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и в изпълнение на Решение № 92/24.06.2013 г. /Протокол № 7/ на Общински съвет Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-388

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 33-2

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 33-2/08.08.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 33/08.08.2013г. на Веселка Христова Петкова за извършване на строителство на строеж:”Плътна ограда” с местонахождение УПИ ХІІ-590 в кв. 68 по подробния устройствен план на гр.Етрополе.

Разрешението за строеж и приложението към него е изложено в Общинска администрация гр.Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8,00 до 17,00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

/публикувано на 08.08.2013г/

Ст.специолист „Г и А”

Подкатегории