О Б Я В Л Е Н И Е

  • Печат

    

                    О Б Я В Л Е Н И Е

 

                                    О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

 

       На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

 

                             С Ъ О Б Щ А В А ,

 

че със заповед № РД-15-457/28.08.2013г. на Кмета на общината е разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПЗ /план за застрояване/ за УПИ /парцел/ IX – 1972 в кв. 91 по плана на ЦГЧ на гр.Етрополе.

 

(Публикувано на 30 август 2013г.)

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УРТ”:

 

                                                                /инж. М. Петрова/