О Б Я В А

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

О Б Я В А

 

         УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

         Във връзка с предстоящо обсъждане от Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представям на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРЕЗ 2013 година:

            І. В Раздел ІІ. Имоти – общинска собственост, предвидени за отдаване под наем, към точка 1. Отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост, се добавят:

„1.20. Помещение за ученически бюфет с площ от 26 кв.м., находящ се на първия етаж от триетажната сграда на СОУ „Христо Ясенов” /Централен корпус/, кв. 50 по подробния устройствен план на гр. Етрополе.

1.21. Недвижим имот в размер на 1 кв.м., представляващ част от коридор находящ се на втория етаж от триетажната сграда на СОУ „Христо Ясенов” /Централен корпус/, кв. 50 по ПУП на гр. Етрополе, за поставяне на кафе-автомат.

1.22. Плувни басейни с площи съответно: голям – 325 кв.м. и малък – 39 кв.м. и съблекални - 10 бр. с площ от 53 кв.м., помещение с душове и предверие - 27.84 кв.м. и санитарен възел от 6.89 кв.м..находящи се на втория етаж от триетажната сграда - Физкултурен салон, кв. 50 по ПУП на гр. Етрополе.”

ІІ. В Раздел ІV. Имоти – частна общинска собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещни права па реда на чл. 37 и чл. 38 от ЗОС, се включва:

         „1. Учредяване право на пристрояване с разгъната застроена площ 64 кв.м. към съществуваща двуетажна жилищна сграда, построена върху УПИ V – 1697, кв. 169 по ПУП на гр. Етрополе.”

ІІІ. В Раздел V. Имоти, които Община Етрополе ще придобие в собственост и способите за придобиването им към точка 2. Принудително отчуждаване на недвижими имоти собственост на физически и юридически лица, се добавят нови точки, както следва:

„2.4. Реална част в размер на 91 кв.м. от имот с пл. № 1560, кв. 228 по ПУП на град Етрополе;

2.5. Реална част в размер на 199 кв.м. от имот с пл. № 1563, кв. 228 по ПУП на град Етрополе;”

         ВЕНЕТА ГЕРГОВА

         За Кмет на Община Етрополе

         /съгласно заповед № РД-15-442/23.08.2013 г./