СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

На основание чл.128, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на територията

 С Ъ О Б Щ А В А,

         че е изготвен проект за изменение на действащия застроителен план на ЦГЧ на гр. Етрополе в частта на кръстовището на бул. “Георги Антонов” и ул. “Георги Димитров” – удължаване зоната на паркиране по бул. “Георги Антонов”, над реката и създаване на допълнителни 10 паркоместа.

 

         Проектът е изложен в Общинската администрация, в отдел „УТС”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните страни всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните имат право да подадат писмени възражения и предложения по проекта до Общинската администрация гр.Етрополе.

 Ст.специалист “РПиОД”

(публикувано на  27.03.13г.)