ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

 С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-121/22.03.2013 г. на Кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване, чрез възлагане от собственика на проект за изменение на действащия ПУП- План за регулация и План за застрояване за частта от имот пл. № 371, включваща се в УПИ ХV-“Парк”, кв. 43 по плана на с. Бойковец, Община Етрополе.

инж. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ

 Кмет на Община Етрополе

(публикувано на 26.03.2013г.)