СЪОБЩЕНИЕ

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 08-3/07.03.2013г.

 

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 08/07.03.2013г. на „РОСБУЛ АРМ” ЕООД и „ИНЕА”ЕООД за извършване на строителство на строеж:”Преустройство и смяна предназначението на магазин № 3/видеотека/ в магазин за оръжие и боеприпаси” с местонахождение УПИ V, кв. 73 по подробния устройствен план на гр.Етрополе.

Разрешението за строеж и приложението към него е изложено в Общинска администрация гр.Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8,00 до 17,00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

/публикувано на 07.03.2013г/