СЪОБЩЕНИЯ ОТ ДИРЕКЦИЯ "УРТ"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

Община Етрополе, дирекция „УРТ” съобщава, че с решение № 252 от 18.12.2012г. на Общински съвет гр. Етрополе е одобрен Подробен  устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) на трасето на новата подземна линия  20kV за присъединяването на МВЕЦ „Малък Искър”, находяща се в ПИ № 000608, бивш стопански двор, землище гр. Етрополе към съществуващ далекопровод 20 kV „Равна”.

Трасето на ел. провода е с дължина 161.25л.м. и преминава през поземлени имоти: №№ 000653, 000609, 000656  и ПИ № 209042, землище гр. Етрополе.

На основание чл. 215, ал.1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” (ДВ, бр. 9/01.02.2013г.), решението подлежи на обжалване чрез Община Етрополе пред Административен съд-София област.

 

(Публикувано на 01 февруари 2013г.)

      ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УРТ”:

                                                                                 /инж. М. Петрова/