СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 05-2/14.02.2013г.

 

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 05/14.02.2013г. на ЕТ „ЕМ-ЕМ-Марин Маринов” за извършване на строителство на строеж:” Вилна сграда със стаи за настаняване и ограда” с местонахождение ПИ 115005, м.”Ливадката”, землище с.Брусен, общ.Етрополе.

 Разрешението за строеж и приложението към него е изложено в Общинска администрация гр.Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8,00 до 17,00 ч.

 На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

 

/публикувано на 14.02.2013г/

 

Ст.специолист „Г и А