СЪОБЩЕНИЕ

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 07-3/27.02.2013г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 07/27.02.2013г.

на ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ за извършване на строителство на строеж:”Училищна столова” с местонахождение УПИ ІІ-училище, кв. 45 по подробния устройствен план на с.Лопян, общ.Етрополе.

 Разрешението за строеж и приложението към него е изложено в Общинска администрация гр.Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8,00 до 17,00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

/публикувано на 27.02.2013г/

 

Ст.специолист „Г и А”