ОБЯВЛЕНИЕ

  • Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

 

 

че със заповед № РД-15-081/08.02.2013 г. на Кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП-План за застрояване за УПИ ІХ-255, кв.10 по плана на с. Ямна, Община Етрополе.

        

РОСИЦА ХРИСТОВА

За Кмет на Община Етрополе,

съгласно заповед за заместване № РД-15-072/06.02.2013 г.

 

(публикувано на 08.02.2013г.)