ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

С Ъ О Б Щ А В А,

 

че с решение № 8 от 29.01.2013г. на Общински съвет гр. Етрополе е разрешено изработването на  ПУП - Парцеларен план на трасе на електропровод 20 kV в землището на гр. Етрополе, свързващ МВЕЦ „Черешовица” със съществуващ електропровод 20 kV „Равна” и преминаващ през поземлени имоти №№ 640597, 640392, 640393, 0581 и № 0597 по КВС на землището на гр. Етрополе.


(Публикувано на 11 февруари 2013г.)

 ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УРТ”:

                                                                                 /инж. М. Петрова/