ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-086/12.02.2013 г. на Кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване, чрез възлагане от собственика на проект за изменение на действащия ПУП- Плана за регулация и Плана за застрояване за УПИ ХLІ-156, кв.19 по плана на с. Лъга, Община Етрополе.

  

РОСИЦА  ХРИСТОВА:

За Кмет на Община Етрополе,

(съгласно заповед за заместване № РД-15-072/06.02..2013 г.)

(публикувано на 13.02.2013г.)