ОБЯВЛЕНИЕ

  • Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

 

че със заповед № РД-15-099/25.02.2013 г. на Кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ

за изработване на проект за изменение на действащия  застроителен план на ЦГЧ на гр. Етрополе в частта на кръстовището на бул. “Г. Антонов” и ул. “Г. Димитров”- удължаване зоната за паркиране над реката, създаване на допълнителни паркоместа.

 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

инж. БОГОМИЛ  ГЕОРГИЕВ:

Кмет на Община Етрополе,


(публикувано на 27.02.2013г.)