ОБЯВА

О Б Я В А

 

            УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

            Във връзка с предстоящо обсъждане от Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представям на вниманието Ви следното допълнение на проекта на ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРЕЗ 2013 година:

 

  

В Раздел ІІ. Имоти – частна общинска собственост предвидени за отдаване под наем, точка 2. Отдаване под наем на земи от ОПФ, към подточка 2.4. Описание на имоти – публична общинска собственост /пасища, мери/, които Община Етрополе има намерение да отдаде под наем, чрез провеждане на търг за срок до 5 години, се добавя: