ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

  • Печат

Стартират „Процедури-2018г.” по Компонент 1 за кандидатстване за работни места в централните ведомства, областните и общински администрации. Обект на програмата са: младежи до 29 ненавършени години към 09.10.2017г. включително, без трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” като безработни или заети и притежаващи образование съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за конкретното работно място.

Документи, които кандидатите задължително представят за допускане до участие в подбора:

- Заявление за кандидатстване по Програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места (по образец, публикуван на интернет-страницата на АЗ);

- Автобиография (Европас формат)

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp (с посочване на настоящ адрес и телефон за връзка, образование, компютърна грамотност, степен на владеене на чужд(и) език (езици), ако се изисква от работодателя);

- Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от МОН;

- Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).

Забележки:

- Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата

- Комплектът документи се подава в един екземпляр.

Крайният срок за подаване на документите за участие в програмата е 09.10.2017г. лично и на място в Дирекция "Бюро по труда" – Ботевград.