О Б Я В А

УВАЖЕМИ ГРАЖДАНИ,

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, Община Етрополе обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 година, както следва:

§ 1. В Раздел IV„Описание на имотите, скоито Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.1. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, чрез провеждане на търг или конкурс, се добавя:                                                                                                          

„4.1.13. Незастроен Имот № 641.62 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Баш Самоков“ с площ от 282.59 кв.м., при граници: Имот № 641.67, Имот № 641.23, Имот № 641.22 и Имот № 641.39.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ /п/

Кмет на Община Етрополе