О Б Я В Л Е Н И Е

  • Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

 

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-418/02.10.2017 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците, на проект за изменение на действащия ПУП – План за застрояване за УПИ Х-189, кв. 34 по плана на с. Бойковец,

Заповедта с придружаващите я документи е на разположение в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 ( тел. 68250).                                                    

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица по законосъобразност пред Административен съд София област, чрез Кмета на Община Етрополе в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й.

инж. СТЕФАН БОРИСОВ

заместник-кмет на Община Етрополе                   (публикувано на 03.10.17 г.)