С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  • Печат

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

Отдел “ТСУ,ИПиЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК

С Ъ О Б Щ А В А

на Оля Цветанова Петкова, с последен известен адрес: гр. София, район Искър, ж.к. Дружба №88, вх. В, ет. 8, ап. 48,

на Валери Йорданов Рангелов, с последен известен адрес: гр. София, район Слатина, ул. „Шипченски проход” № 43, вх. А, ет. 3, ап. 7

на Добромир Любомиров Чочов, с последен известен адрес: гр. София, район Подуяне, ж.к. „Хаджи Димитър” № 71, вх. Д, ет. 2, ап. 93,      заинтересувани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ,

че е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ ІІ-10, кв. 9 по ПУП на в.з. Рибарица. Проектът е изложен в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните лица всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

         На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението на таблото и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните имат право да подадат писмени възражения и предложения по проекта до Общинската администрация гр. Етрополе.

           26.09.2017 г                                  гл. специалист „РПиОД”

                                                                             /Хр. Дочева/