С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  • Печат

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

ОТДЕЛ “ТСУ,ИПиЕ

На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията

С Ъ О Б Щ А В А,

че е изготвен проект за изменение на действащия ПУП- ПР за УПИ ІІІ-общ., ПЗ за УПИ І-„За обществено обслужващи дейности и общински пазар” и „Схема за поставяне на преместваеми обекти” в УПИ V-„За пазарен площад”, кв. 201 по плана на гр. Етрополе.

         Проектите са изложени в Общинската администрация, в отдел “ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните страни всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщениетои публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните имат право да подадат писмени възражения и предложения по проекта до Общинската администрация гр. Етрополе

     25.09.2017г.                                               гл. специалист “РПиОД”

                                                                                        /Хр. Дочева/