СЪОБЩЕНИЕ от 14.09.2017 г.

  • Печат

СЪОБЩЕНИЕ

от

14.09.2017 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-378/13.09.2017 г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – ПР за УПИ ІХ-231, кв. 15 по плана на с. Рибарица , община Етрополе.

Проектът – Плана за Регулация и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

         На основание чл. 215 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения по издадената заповед № РД-15-378/13.09.2017 г в Административен съд София област, чрез Кмета на Община Етрополе в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението.

        

                                 (публикувано на 14.09.2017 г)