О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-367/07.09.2017 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация вобхват: УПИ ІІ-25, УПИ ІІІ-25, УПИ ІV-25 и УПИ VІІІ-„Озеленяване”, кв. 6 по плана на с. Бойковец, с цел разделянето им.

Заповедта с придружаващите я документи е на разположение в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 ( тел. 68250).                                                    

инж. СТЕФАН БОРИСОВ

заместник-кмет на Община Етрополе                   (публикувано на 07.09.17 г.)