О Б Я В А

  • Печат

О Б Я В А

УВАЖЕМИ ГРАЖДАНИ,

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинския съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния Проект на допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година, а именно:

§ 1. В Раздел IV„Описание на имотите, скоито Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.1. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, чрез провеждане на търг или конкурс, се добавя:                                                                                                          

„4.1.12. Незастроен урегулиран поземлен имот VII-2018, кв. 186 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 510 кв.м.“

         § 2. В Раздел V „Описание на имоти, които общината има намерение да придобие в собственост и способи за нейното придобиване, към т. 5.1. „Безвъзмездно прехвърляне на собственост от държавата, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост, се добавя:

         „5.1.2. Една втора идеална част в размер на 6085 кв.м. от застроен УПИ I – училище с неуредени регулачни сметки за 2956 кв.м., кв. 12 по подробния устройствен план на с. Малки Искър, целият от 12170 кв.м. заедно с една втора идеална част от масивна монолитна сграда на два етажа със сутерен със застроена площ от 432 кв.м.“

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Кмет на Община Етрополе

Изготвил:

Пенка Иванова

Съгласувал:

Бистра Павлова

Юрисконсулт

Съгласувал:

Росица Христова

Заместник – Кмет