Отдел “ТСУ,ИПиЕ” С Ъ О Б Щ А В А

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

Отдел “ТСУ,ИПиЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК

С Ъ О Б Щ А В А

на Дагмар Каролине Клер Весслер и на Зигфрид Вит- граждани на Германия, с адрес: гр. Лангелфелд, ул. „Фихтенвек” 43, заинтересувани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, че е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ ІІ-10, кв. 9 по ПУП на в.з. Рибарица. Проектът е изложен в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните лица всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

         На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението на таблото и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните имат право да подадат писмени възражения и предложения по проекта до Общинската администрация гр. Етрополе.

           07.09.2017 г                                 гл. специалист „РПиОД”

                                                                            /Хр. Дочева/