С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 16-2/05.09.2017г.

  • Печат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

16-2/05.09.2017г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено 1 брой разрешение за строеж № 24/05.09.2017г. за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ„ХРИСТО БОТЕВ“-Основна сграда и Малка сграда, в УПИ I, кв. 96 по плана на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

/публикувано на 07.09.2017г/                                             Гл.архитект