С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 15-2/05.09.2017г.

  • Печат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

15-2/05.09.2017г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено 1 брой разрешение за строеж № 23/05.09.2017г. за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ”, в УПИ I, кв. 196 по плана на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

/публикувано на 07.09.2017г/                                             Гл.архитект