С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До Цветана Цветкова Денкова

гр.София, ул. „Петър Богдан” № 11

До Румяна Василева Янакиева

гр.Варна, ул.„Ст. Стамболов” бл.24, вх.А, ет.4, ап.10

До Лазаринка Стефанова Андреева

гр.София, ЖК „Лев Толстой” бл.68, вх.Б, ет.6, ап.35

До Иван Ботев Киселов

гр.Бургас, ул. „Константин Футинов” бл.1, вх.4, ет.3, ап.11

До Надежда Василева Вълкова

гр.София, ЖК „Банишора” бл.40, вх.А, ет.4, ап.8

До Светла Петрова Димчева

гр.София, ЖК „Младост 2” бл.254А, вх.1, ет.8, ап.57

До Иван Петров Пунчев

гр.София, ул. „22-ри септември” №14, вх.А, ет.2, ап.3

До Евгения Георгиева Савова

гр.София, бул. „Македония” бл.28, ет.4, ап.7

До Ирена Любенова Кръстева

гр.София, ул.„Трифон Кунев” (441-ВА), бл.15, вх.Б, ет.1, ап.8

До Николай Василев Влъчков

гр.Варна, бул.„Владислав Варненчик” бл.14, ет.4, ап.10

На основание чл. 61, ал.1 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 и чл. 131 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че със Заповед № РД-15-305/31.07.2017г. на кмета на Община Етрополе е одобрен проект за частично изменение на действащия ПУП -ПР /план за регулация/ в обхвата на имот пл. № 221, попадащ в УПИ /парцел/ ХІХ- „За обществен отдих” в кв. 31 по плана на с. Брусен, общ. Етрополе, с който е обособен нов УПИ /парцел/ ХХХІІ за имот пл.№ 221 с отреждане заЗа жилищни нужди”.

Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая № 102 /тел.0720/68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение имате право да подадете жалба до Софийски административен съд, чрез Община Етрополе.

       (Публикувано на 25 август 2017г.)

     НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”:

                                                  /инж. М. Петрова/