О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-343/18.08.2017 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация вчастта на УПИ ІХ-231, кв. 15 по плана на с. Рибарица, с цел изменение отреждането на урегулирания поземлен имот.

Заповедта с придружаващите я документи е на разположение в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 ( тел. 68250).                                                    

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица по законосъобразност пред Административен съд София област, чрез Кмета на Община Етрополе в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й.

инж. СТЕФАН БОРИСОВ

заместник-кмет на Община Етрополе                   (публикувано на 21.08.17 г.)