О Б Я В Л Е Н И Е

  • Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

         На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

С Ъ О Б Щ А В А ,

че със заповед № РД-15-344/18.08.2017г. на Зам.-кмета на общината е разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ /парцели/ ХІІ-19 и ХІІІ-20 в кв. 2 и ПУП-ПЗ за УПИ /парцел/ ХІІІ-20, кв. 2 по плана на с. Рибарица, общ. Етрополе.

(Публикувано на 18 август 2017г.)

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”:

                                                   /инж. М. Петрова/