О Б Я В Л Е Н И Е

  • Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е    С Ъ О Б Щ А В А,

           Че с Решение № 113/27.07.2017 г. Общински съвет – Етрополе одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ-текстова и графична част и разрешава на Росица Христова-управител на ”ЕТРОФАРМ” ООД, в качеството й на собственик, да възложи изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива със следните самостоятелни части:

Подробен устройствен план-План за застрояване за поземлен имот с № 090050, м. „Табашки лъки” от КВС за землището на гр. Етрополе, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение за изграждане на сгради за селскостопански дейности.

Инвестиционен проект за обект „Животновъдна ферма за месодайни крави”, включваща и помещение за обитаване от лицата, заети с обслужващата дейност и торище” в поземления имот.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

    

(публикувано на 18.08.17г.)                                       гл.специалист “РПиОД”