С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  • Печат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                        

Община Етрополе, отдел “ТСУ,ИПиЕ” съобщава, че на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията,   с Р Е Ш Е Н И Е № 93 от 26.06.2017г., Общинският съвет - гр. Етрополе е одобрил подробен устройствен план - парцеларен план заелементите на техническата инфраструктура – подземно трасе на електропровод 20 kV за външно ел. захранване на Манастир ”Света Троица” гр. Етрополе, находящ се в поземлен имот № 000249 , землището на с. Рибарица, присъединяване към разпределителната електрическа мрежа - съществуващ трафопост в.з. Рибарица. Трасето е с дължина 1340 м. и сервитутна зона 5356 кв.м и преминава през поземлени имоти публична общинска собственост № 000294 - път ІVклас и № 000301 – местен път и през имот № 414020 – камионен път в горска площ, землище на с. Рибарица, община Етрополе.

На основание чл.215, ал.4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” (ДВ, бр.60/25.07.2017 г.), решението подлежи на обжалване чрез Община Етрополе до Административен съд – София област.

(Публикувано на 25.07.2017г.)                     н-к отдел “ТСУ,ИПиЕ”

                                                               инж.М.Петрова