С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  • Печат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                        

Община Етрополе, отдел “ТСУ,ИПиЕ” съобщава, че на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията,   с Р Е Ш Е Н И Е № 92 от 26.06.2017г., Общинският съвет - гр. Етрополе е одобрил подробен устройствен план парцеларен план заелементите на техническата инфраструктура– подземно трасе на електропровод 20kV за външно ел. захранване на Базова станция „SFO0242.A Ямна-Нова”, находяща се в поземлен имот № 520021, м. „Чукаря” землището на с. Ямна, присъединяване към съществуващ електропровод „Манастирица” 20kV, с обща дължина на трасето 1071,70 м. и сервитутна зона 3215 кв.м, преминаващ през поземлени имоти горска територия, частна държавна собственост № 410006, землище на с. Рибарица и № 520024, землище на с. Ямна, община Етрополе.

На основание чл.215, ал.4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” (ДВ, бр.60/25.07.2017 г.), решението подлежи на обжалване чрез Община Етрополе до Административен съд – София област.

(Публикувано на 25.07.2017г.)                     н-к отдел “ТСУ,ИПиЕ”

                                                               инж.М.Петрова