С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 19-2/20.07.2017г.

  • Печат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 19-2/20.07.2017г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено Разрешение за строеж №19/19.07.2017год. застроителство на строеж: „Жилищна сграда” в УПИ XII932, кв. 146 по плана на гр. Етрополе, Община Етрополе.

Разрешението за строеж е изложено в Отдел „УРТ”, стая 102 /тел. 68250/ за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

/публикувано на 20.07.2017г./                                                   Гл. архитект