О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Етрополе, отдел „ТСУ”съобщава, че със заповед № РД-15-294/14.07.2017г. на Зам.-кмета на общината е разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП-ПР /план за регулация/ на с. Лъга, общ. Етрополе, както следва:

- УПИ /парцел/ ІХ-118 и Х-118 в кв. 12 и обединяването им в един нов УПИ;

- промяна на вътрешните регулационни линии на УПИ по съществуващите имотни граници с ПИ № 117 и № 119 в кв. 12, тъй като регулацията не е приложена.

Процедурата по изменение на ПУП е по инициатива на Василка Илиева Дончева и Иванка Илиева Петкова и ще завърши с издаване на заповед за изменение от Кмета на Община Етрополе.

      

       (Публикувано на 14 юли 2017г.)

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”:

                                                   /инж. М. Петрова/