О Б Я В Л Е Н И Е № 129/20.06.2017г.

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 129/20.06.2017г.

 

Община Етрополе, отдел „ТСУ”, на основание чл.128, ал. 3 от ЗУТ и при условията на чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на Светлана Генчева Сиракова - с последен известен адрес: гр.София, ЖК „Хр. Смирненски” бл. 64, вх. А, ет. 6, ап.16 - заинтересовано лице, по смисъла на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, че е изработен проект за ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за ПИ № 389014, образуван от бивш поземлен имот с № 000388 по КВС на землището на с. Бойковец, м. „Илиевото”, с цел създаване на градоустройствена основа и определяне на режим на застрояване на имота.

Проектът се намира в отдел „ТСУ” при ОбА-гр.Етрополе, стая № 102 /тел. 0720-68239/ и може да бъде разгледан от заинтересованите лица всеки работен ден, в рамките на работното време.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление могат да се направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, до общинската администрация

       (Публикувано на 14 юли 2017г.)

     НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”:

                                                   /инж. М. Петрова/