З А П О В Е Д № РД-15-283/11.07.2017 г.

  • Печат

З А П О В Е Д

№ РД-15-283/11.07.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1 за обществения ред в гр. Етрополе, във връзка с настъпилото засушаване и намаляване дебита на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване

 З А Б Р А Н Я В А М:

         Ползването на питейна вода в населените места на Община Етрополе за поливане на зелени площи и насаждения, пълнене на басейни, миене на улици, моторни превозни средства, балкони, дворове на граждани и др.       

Нарушителите на Заповедта ще бъдат санкционирани съгласно разпоредбите на Наредба № 1 за обществения ред в гр. Етрополе.

         Контролът по настоящата Заповед възлагам на инж. Стефан Борисов – заместник-кмет на Община Етрополе, кметовете и кметските наместници на населените места в Община Етрополе.

           Забраната важи до последваща заповед за отмяна.

           Настоящата Заповед да се доведе до знанието на всички жители на общината, чрез средствата за масова информация.

         Препис от настоящата Заповед да се връчи на кметовете, кметските наместници на селата от Община Етрополе и съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

        

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ   /п/

Кмет на Община Етрополе