С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 17-3/13.07.2017 г.

  • Печат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 17-3/13.07.2017 г.

                Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 17/13.07.2017 г. - строеж по проект “Обособяване на паркинг” в част от транспортната инфраструктура на кв. 73 по плана на гр. Етрополе.

         Разрешението за строеж е в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 ( тел. 68250) за обявяване на заинтересованите лица всеки ден от 8.00ч до 17.00 часа.

         На основание чл. 149 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на настоящето съобщение имате право да обжалвате разрешението за строеж по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол, чрез главния архитект на Община Етрополе.

     гл.специалист „РПиОД”                   (публикувано на 13.07.2017 г)