ОБЯВЛЕНИЕ от 12.07.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

от

12.07.2017 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че с Решение № 93 от 26.06.2017 г. на Общински съвет Етрополе е одобрен подробен устройствен план - парцеларен план наелементите на техническата инфраструктура–подземно трасе на електропровод 20 kV за външно ел. захранване на Манастир ”Света Троица” гр. Етрополе, находящ се в поземлен имот № 000249

, землището на с. Рибарица, присъединяване към разпределителната електрическа мрежа - съществуващ трафопост в.з. Рибарица. Трасето е с дължина 1340 м. и сервитутна зона 5356 кв.м и преминава през поземлени имоти публична общинска собственост № 000294 - път ІVклас и № 000301 – местен път и през имот № 414020 – камионенпът в горска площ, землище на с. Рибарица, община Етрополе.

Решението е съобщено на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

               гл. специалист „РПиОД”                              (публикувано на 12.07.2017 г)