ОБЯВЛЕНИЕ от 12.07.2017 г.

  • Печат

ОБЯВЛЕНИЕ

от

12.07.2017 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че с Решение № 92 от 26.06.2017 г. на Общински съвет Етрополе е одобрен подробен устройствен план - парцеларен план наелементите на техническата инфраструктура– подземно трасе на електропровод 20kV за външно ел. захранване на Базова станция „SFO0242.A Ямна-Нова”, находяща се в поземлен имот № 520021, м. „Чукаря” землището на с. Ямна, присъединяване към съществуващ електропровод „Манастирица” 20kV, с обща дължина на трасето 1071,70 м. и сервитутна зона 3215 кв.м, преминаващ през поземлени имоти горска територия, частна държавна собственост № 410006, землище на с. Рибарица и № 520024, землище на с. Ямна, община Етрополе.

Решението е съобщено на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

               гл. специалист „РПиОД”                              (публикувано на 12.07.2017 г)